ARMAS SISTEM

ARMAS SISTEM je proistekao iz namere da se ponudi rešenje koje bi omogućilo da izgradnja novih cevovodnih mreža, kao i održavanje i rekonstrukcija postojećih, bude što brža, efikasnija i jeftinija.

Na ovom mestu će biti predstavljene osnovne karakteristike i prednosti ugradnje spojnica koje čine ARMAS SISTEM.

Pre svega, za vezu određene cevi sa prirubnicom zatvarača ili fazonskog komada koriste se spojnice ALFA.

Spojnice LONG EXTRA sa jednim ili dva izlaza (LONG EXTRA+) u različitim kombinacijama imaju izuzetnu praktičnu primenu u izgradnji novih vodovodnih mreža i rekonstrukciji postojećih. Prednosti ugradnje ovih spojnica ogledaju se u brzini izrade priključaka sekundarnih mreža na primarnu, u tome što nema sečenja cevi primarne mreže pri formiranju nove, sekundarne, mreže, kao i u tome što ugradnjom spojnica LONG EXTRA sa priključcima (LONG EXTRA+) prestaju potrebe za ugradnjom određenog broja fazonskih komada, što stvara velike uštede u gradnji cevovoda.

Posebne pogodnosti pri ugradnji spojnica LONG EXTRA sa priključcima (LONG EXTRA+) ostvaruju se u uslovima kada se vrši priključenje nove mreže na postojeću gde nije potrebna ugradnja zaporne armature na primarnom vodu, već samo na početku sekundarnog (što je najčešći slučaj). U navedenim uslovima, primenom spojnica iz LONG EXTRA+ palete proizvoda, nije potrebna izgradnja šahta, a upravljanje zasunom na početku sekundarnog voda ostvaruje se preko teleskopske ugradbene garniture. Zahvaljujući ovim pogodnostima, brzina izvođenja radova i uštede u nabavci fazonskoh komada su izuzetne.

Šematski prikaz načina montaže elemenata koji čine ARMAS SISTEM možete pogledati ovde.